Johtaminen Järvihaukoissa

Partiossa kaikki pääsevät jossain vaiheessa ainakin kokeilemaan johtamista.

Tapahtuman tai ryhmän johtajan ei tarvitse olla paras, kyvykkäin tai ansioitunein porukan jäsen. Johtaminen on tehtävä, joka jonkun on hoidettava. Johtajalta ei odoteta mitään synnynnäisiä erityisominaisuuksia. Kaikki johtamiseen liittyvät taidot ovat opittavissa ihan niin kuin mitkä tahansa muutkin asiat.

Johtaja nimenmukaisesti johtaa jotakuta, oli se sitten ryhmää, yksittäistä tapahtumaa tai koko lippukuntaa. Koska olet vastuuasemassa, tulee sinun myös käyttäytyä aseman mukaan. Muista siis kohdella kaikkia tasapuolisesti ja niin kuin haluaisit itseäsi johdettavan. Ryhmän johtajana muista, ettet ole vain vetämässä yksittäisiä kokouksia kerran viikossa. Olet ryhmäläisille luultavasti tärkein partioesikuva, eli se kuva jonka he saavat johtajasta ja partiosta.

Kuka on johtaja

Järvihaukoissa käytetään sanaa johtajisto kuvaamaan kaikkia niitä lippukunnan jäseniä, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät 15 vuotta kuluvan vuoden aikana – siis samoajien, vaeltajien ja aikuisten ikäkausia. Näihin ikäkausiin kuuluville voidaan antaa tehtäväksi esimerkiksi ryhmän, retken tai päivätapahtuman johtaminen.

Pelkkä ikä ei tee kenestäkään johtajaa, eikä johtajaikäisen ole pakko toimia johtajapestissä. Johtajapestiin pääsee, kun siihen on valmis – vaikka itsestä ei ehkä vielä siltä tuntuisikaan.

Partion johtamisessa korostuu vertaisjohtajuus. Jokainen vuorollaan johtaa vertaisiaan. Jo sudenpennut harjoittelevat johtamista, kun laumasta yksi kerrallan toimii nokkapentuna. Iän kasvaessa partiolaiset pääsevät kokeilemaan yksittäisten tehtävien, kokousten retkien ja muiden tapahtumien johtamista. Tämä johtajaopas on kuitenkin kirjoitettu samoajille ja sitä vanhemmille, joilla johtamiseen sisältyy jo jonkin verran vastuuta.

Tärkeimmät vaatimukset johtajalle

Koska tämä on aika pitkä dokumentti, käydään johtajan tärkeimmät vaatimukset läpi heti alkuun.

Johtajana sinun on sisäistettävä kaksi asiaa:

  1. Johtajana tekemisesi ja sanomisesi vaikuttavat johdettaviisi eri tavalla kuin jos olet vain joukon jäsen.
  2. Johtajana sinulla on suurempi vastuu puuttua asioihin ja uskaltaa toimia hankalissakin tilanteissa.

Ennen kaikkea sinulta odotetaan seuraavia asioita:

  • et salli kiusaamista missään muodossa
  • puutut toisten ihmisten, luonnon tai omaisuuden vahingoittamiseen ja estät vakavat vahingot niin hyvin kuin pystyt

On mahdotonta antaa täsmällisiä ohjeita tunnistaa, milloin vitsailu ja kiusoittelu muuttuu kiusaamiseksi tai milloin leikkimielinen paini on mennyt niin rajuksi, että siihen on puututtava.

Vaikka yllä mainitut ovat tärkeimmät johtajaan kohdistuvat vaatimukset, ne eivät suinkaan ole ainoat johtajan tehtävät. Johtajan tehtävät riippuvat hänen pestistään, johdettavista ja tilanteesta.

Mitä johtaja tekee

Johtamista voi lähestyä esimerkiksi miettimällä johtamista sanana ja sen erilaisia merkityksiä.

Kilpailun johtaja on se, joka on ensimmäisenä tai jolla on eniten pisteitä. Muut seuraavat johtajaa, yrittävät saada hänet kiinni ja ohittaa hänet. Samaan tapaan joukon johtaja kulkee muiden edellä ja muut seuraavat häntä. Hyvä johtaja ei kuitenkaan pyri pitämään seuraajia perässään vaan luomaan uusia johtajia – niitä, jotka ohittavat johtajan ja siirtyvät vuorostaan joukon johtoon.

Samalla tavalla kuin sähköjohto johtaa sähköä, joukon johtaja välittää johdettavilleen tietoa. Hän kertoo mitä pitää saada aikaiseksi, antaa ohjeita ja korjaa virheitä; tarvittaessa opastaa kädestä pitäen.

Johtaja myös johdattaa, osoittaa tietä ja näyttää suuntaa. Hänellä on näkemys tavoitteista ja hän osaa johtaa joukon kohti niiden toteutumista.

Miten johtaja toimii

Jokainen löytää oman tapansa johtaa. Hyvä tapa päästä alkuun on miettiä, miten on itse tullut johdetuksi. Meillä kaikilla on kokemuksia johtajista ja johdettavana olemisesta. Voimme miettiä, miten vanhemmat, opettajat, valmentajat, omat partiojohtajat ja mahdollisesti työelämän esimiehet ovat johtaneet meitä. Kuka on ollut sinun elämäsi mieleenpainuvin johtaja ja miksi? Ketkä ovat olleet parhaita johtajia – miten he ovat toimineet?

Johtajan tehtävänä on mahdollistaa johtamansa joukon oppiminen, kehittyminen ja kasvaminen niin, että toiminta on sujuvaa, turvallista ja hauskaa. Ei mikään helppo tehtävä. Sinun ei kuitenkaan odoteta varmistavan, että kaikki sujuu täydellisesti vaan ainoastaan mahdollistavan

Mahdollistaminen tarkoittaa sitä, että johtaja luo toiminnalle puitteet, näyttää suuntaa, seuraa ja tukee tekemistä sekä auttaa esteiden raivaamisessa.

Johtaja ei tee kaikkea johtamansa joukon eteen niin, että nämä voivat vain kävellä suoraa tietä silmät suljettuina. Toisaalta johtaja ei lähetä joukkoaan ylittämään mahdottomia esteitä ilman tukea eikä jätä johdettaviaan yksin.

Johtamiseen liittyy määräysvaltaa, auktoriteettia ja kurinpitovelvollisuutta. Harvemmin kuitenkaan parhaina pitämämme johtajat ovat jääneet mieleemme siksi, että he ovat antaneet käskyjä tai kieltäneet jotain paremmin kuin muut.

Kun johtaja antaa tehtävän tai käskyn, sille on perustelut. Tiedät, miksi puukkoa ei heitetä tai miksi kolo pitää siivota kokouksen jälkeen, ja osaat myös kertoa syyt johdettavillesi. Mitä paremmin osaat välittää johdettavillesi tekemisen tarkoitusta ja perusteluja, sitä vähemmän sinun tarvitsee käskeä tai korottaa ääntäsi.

Jos mietit johtajana, pitäisikö sinun olla tiukempi, kovempi tai vaativampi, yleensä vastaus on ei. Jos taas mietit, voisitko ottaa rennommin ja sallia enemmän, vastaus on yleensä kyllä. Mitä vanhempia partiolaisia johdat, sitä enemmän voit antaa heille vastuuta tehdä asiat haluamallaan tavalla.

Kun olet aloittanut johtajana, olet mahdollisesti saanut hoidettavaksesi hiukan liian vaativan tehtävän. Partion nousujohteisuus tähtää juuri siihen – yhtä numeroa liian isoihin saappaisiin. Samalla tavalla voit miettiä, minkälaisia tehtäviä annat johdettavillesi. Kaikkien pitäisi joutua ajoittain poistumaan mukavuusalueeltaan, koska vain siten oppii uutta. Samalla pitää varmistaa, että ongelmien ratkaisemiseen löytyy tukea eikä kukaan jää yksin hankalaan tilanteeseen.

Virheiden tekeminen on tehokas tapa oppia. Sudenpennuille ja aloitteleville seikkailijoille on hyvä pyrkiä järjestämään paljon onnistumisen kokemuksia ja ohjeistaa toimintaa tarkasti. Mitä pidemmälle partiossa edetään, sitä enemmän on varaa antaa johdettavien keksiä itse omat ratkaisunsa, vaikka se johtaisi useinkin “oho”- ja “eiku”-kokemuksiin.

Anna siis johdettavillesi sopivan haastavia tehtäviä ja sopivasti vapautta miettiä niiden toteutustapa. Tehtävät eivät saisi olla liian helppoja, mutta eivät liian vaikeitakaan. Uuteen tehtävään pitää tarjota perehdytys, mutta jättää tilaa myös tekijän omalle ajattelulle. Yritä pitää huoli siitä, että tehtävässä on mahdollisuus onnistua, mutta anna mahdollisuus myös epäonnistua. Kun epäonnistumisia tulee, silloin sinua johtajana vasta tarvitaankin!

Erilaisia johtamistehtäviä lippukunnassa

Lippukunnassa on monenlaisia johtamistehtäviä. Suuri osa johtajista toimii viikoittain kokoontuvien ryhmien johtajina. Hallituksen jäsenet kokoontuvat suunnilleen kuukauden välein hoitamaan yhdistyksen hallinnollisia asioita. Myös erilaiset tapahtumat kuten talviretki, kesäleiri, riihitys, kauden kaadot tarvitsevat johtajia.

Tarkoitus on, että johtaja ei koskaan toimi pestissään yksin. Hallitus tekee päätöksiä yhdessä. Lippukunnanjohtajalla on tukenaan ohjelmajohtaja ja pestijohtaja sekä lippukunnanjohtajan apulainen. Ryhmien johtamisessa pyritään parijohtajuuteen. Johtajaparina voi olla joko johtaja tai apulainen, “mestari ja kisälli” tai kaksi tasaveroista johtajaa, joilla ehkä eri roolit. Tapahtumilla voi myös olla johtajapari tai esimerkiksi johtaja ja ohjelmajohtaja erikseen. Lisäksi esimerkiksi muonituksella, turvallisuudella, huollolla tai kuljetuksilla voi olla omat vastuulliset johtajansa. Johtamista on helppo päästä harjoittelemaan kokeneemman johtajan rinnalla tai tukemana. Lisäksi tarjolla on koulutusta ja kursseja niin, että kaikki saavat varmasti riittävät tiedot ja taidot johtamistehtävässään pärjäämiseen.

Eväitä johtamiseen partiossa

Perustiedot ja -taidot johtamiseen hankitaan yleensä ryhmänohjaajakurssilla (ROK) ja siihen liittyvillä johtamisharjoituksilla. Järvihaukoissa ROKille lähdetään yleensä kolmannella tarpojakaudella. ROKin käynyt samoaja voi toimia esimerkiksi tarpojaryhmän johtajana yhdessä parin kanssa. 

Seuraava askel johtamiskoulutuksessa on partiojohtajan peruskurssi (PJPK). Sen hyväksytysti suorittanut vaeltaja tai aikuinen saa partiojohtajan valtakirjan. PJ-valtakirjan haltija voi toimia leirin johtajana, äänestää piirin kokouksissa ja käyttää partiojohtajan tunnuksia. Jatko-opintoja voi suorittaa esimerkiksi lippukunnanjohtamiskurssilla, pestijohtajakurssilla ja ohjelmajohtajakurssilla. 22-vuotta täyttänyt partiojohtaja voi syventää johtamistaitojaan Kolmiapila-Gilwellkurssilla (Ko-Gi).

Vaikka kurssit tarjoavat johtamiseen sekä tietoa että harjoittelua, miltään kurssilta ei valmistu johtajaksi. Johtaja ei koskaan ole valmis. Johtaja kehittyy joka päivä – sekä johtaessaan että johdettavana ollessaan.