JärviHaukat ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, kieli

JärviHaukat ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Espoon kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

3§ Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.

Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus.

Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

4§ Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5§ Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan varsinainen kokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, ja vähintään kaksi tai enintään viisi muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisista henkilöistä sihteerin rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6§ Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Kanta-Espoon seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on tukea lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa lippukunnan kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7§ Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa

 1. Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
 2. Kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.
 3. Pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin.

8§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. Edustaa lippukuntaa
 2. Suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten päätösten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.
 3. Vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta.
 4. Pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskyksymykset.
 5. Huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
 6. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esiteltävät asiat.
 7. Toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.

9§ Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai varajohtaja yhdessä hallituksen keskuudestaan valitseman toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.

10§ Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11§ Talous

Tilit on jätettävä tilintarkastajalle tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle helmikuun 15. päivään mennessä.

12§ Lippukunnan varsinainen kokous

Lippukunnan marraskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on:

 1. Vahvistaa lippukunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 2. Toimittaa lippukunnanjohtajan vaali
 3. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi
 4. Toimittaa hallituksen jäsenten vaali
 5. Valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan lippukunnan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.
 6. Vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut.
 7. Valita lippukunnan edustajat piirin kokouksiin seuraavan toimintakauden ajaksi.
 8. Käsitellä muut mahdolliset asiat.

Lippukunnan maaliskuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. Päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 2. Päättää tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 3. Käsitellä muut mahdolliset asiat.

13§ Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoitamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena.

14§ Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kokouskutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

15§ Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen jäsenten ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17§ Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan kokouksen päätösten mukaisesti.

Hyväksytty JärviHaukkojen kokouksessa 19.11.1996

Antti Kauhala
Lippukunnanjohtaja
Kalevi Harju
Lippukunnan varajohtaja