JärviHaukat ry:n säännöt

1§ Nimi, kotipaikka, kieli

Järvihaukat ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Espoon kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma. Lippukunnan toiminnan tarkoitus on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi lippukunta järjestää partion kasvatustavoitteiden mukaista partiotoimintaa ja vahvistaa partion asemaa sekä toimintaedellytyksiä toiminta-alueellaan. Lippukunta voi järjestää toimintaa myös kohderyhmään kuulumattomille. Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa toiminnan tarkoitusta varten julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lippukunta on kaikille avoin, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon.

 

3§ Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus. Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

 

4§ Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

 

5§ Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan varsinainen kokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, ja vähintään kaksi tai enintään viisi muuta jäsentä, ja korkeintaan kolme varajäsentä. Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisista henkilöistä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen varsinaisten jäsenten lukumäärästä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Läsnäolijoiksi lasketaan varsinaiset sekä varajäsenet.

 

6§ Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen puitteissa. Lippukunnan vanhempainneuvosto voidaan muodostaa jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on tukea lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa lippukunnan kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

 

7§ Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa

 1. Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
 2. Kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.
 3. Pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin.

 

8§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. Edustaa lippukuntaa
 2. Suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten päätösten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.
 3. Vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta.
 4. Pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskyksymykset.
 5. Huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
 6. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esiteltävät asiat.
 7. Toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.

 

9§ Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai varajohtaja yhdessä hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.

 

10§ Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

 

11§ Talous

Vuosikertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

 

12§ Lippukunnan varsinainen kokous

Lippukunnan marraskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on:

 1. Vahvistaa lippukunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 2. Toimittaa lippukunnanjohtajan vaali
 3. Toimittaa hallituksen jäsenten vaali
 4. Vahvistaa hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi
 5. Valita toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan lippukunnan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.
 6. Vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut.
 7. Valita lippukunnan edustajat piirin kokouksiin seuraavan toimintakauden ajaksi.
 8. Käsitellä muut mahdolliset asiat.

 

Lippukunnan maaliskuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. Päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 2. Päättää tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 3. Käsitellä muut mahdolliset asiat.

 

13§ Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena.

 

14§ Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai viestitse viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.

 

15§ Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen jäsenten ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

 

16§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

17§ Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan kokouksen päätösten mukaisesti.

 

Hyväksytty Järvihaukkojen kokouksessa 27.11.2022

 

Konsta Vainikainen                              Sami Tanner

Lippukunnanjohtaja                            Lippukunnan varajohtaja